سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله مکتب اسلام 
----- 
1370/01/01 
1372/01/01 
پژوهشی اجرایی